Download

การเตรียมบทความ
บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว

1. การนำเสนอแบบบรรยาย

 • รูปแบบบทความทำตาม Template ตัวอย่าง จำนวนหน้าไม่เกิน 8 หน้า
 • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint ใช้ประกอบการนำเสนอ
 • การทำ PowerPoint ใช้ตัวอักษรขนาด 32 สำหรับหัวข้อ และขนาด 28 สำหรับข้อย่อย 
 • PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์  สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ
 • เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ให้เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที
 • เนื้อหาในบทความประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • อภิปรายผล
  • การนำผลการวิจัยไปใช้
  • บรรณานุกรม

ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย (Template)

2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • รูปแบบบทความทำตาม Template ตัวอย่าง จำนวนหน้าไม่เกิน 4 หน้า
 • เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • อภิปรายผล
  • การนำผลการวิจัยไปใช้
  • บรรณานุกรม
 • ขนาดของโปสเตอร์  80 X 120 เซนติเมตร (รูปแบบการจัดทำตาม Template ตัวอย่าง)

ตัวอย่างโปสเตอร์(Template)

แบบฟอร์มรับรองบทความจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงทะเบียนที่นี่