ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่อีเมล์: mdte@rmutr.ac.th 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน 

๑. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในเครือข่าย มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้ นักศึกษา จำนวน 1,000 บาท/ต่อผู้นำเสนอ 1 คน และอาจารย์ นักวิจัย จำนวน 1,200 บาท/ต่อผู้นำเสนอ 1 คน โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

2. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นบุคคลทั่วไป นอกเครือข่าย มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้ นักศึกษา จำนวน 1,200 บาท/ต่อผู้นำเสนอ 1 คน และอาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป จำนวน 1,500 บาท/ต่อผู้นำเสนอ 1 คน โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

3. ผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน (กรณีต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน) ค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท

4. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ 

< https://rcimcon.rcim.in.th > หรือที่ Email: mdte@rmutr.ac.th 

การชำระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “สัมมนาวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ” เลขที่บัญชี                  459-0-85871-1 แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ mdte@rmutr.ac.th (กรณีต้องการรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม กรุณาแจ้งศูนย์ประสานมาที่ โทร 02-441-6067 หรือ Email: mdte@rmutr.ac.th หากไม่มีการแจ้งทางคณะทำงานฯ จะไม่มีการแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังในทุกกรณี)

ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร 02-441-6067 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

หมายเหตุ 

1. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ 

2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

3. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง (จะติดต่อทางอีเมลเป็นหลัก) หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

4. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

5. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

6. บทความวิจัย/วิชาการ ที่มีคุณภาพสูง มีสิทธิ์ได้รับเลือกจากผู้ประเมินบทความให้เป็นบทความวิจัย/วิชาการดีเด่น ได้

7. ผลการพิจารณาตัดสินบทความฉบับเต็ม รวมทั้งรางวัลดีเด่นถือเป็นที่สิ้นสุด

8. เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) ใช้ระยะเวลาในการจัดทำประมาณ 1-2 เดือน หลังจากวันนำเสนอผลงานเสร็จสิ้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนบทความ) จึงขอให้ผู้นำเสนอบทความตรวจสอบระยะเวลาการเผยแพร่เล่ม Proceedings กับทางคณะทำงานก่อนลงทะเบียน หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานในเครือข่าย: นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นิสิต/นักศึกษา จำนวน 1,000 บาท 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จำนวน 1,200 บาท 

 

ผู้นำเสนอผลงานนอกเครือข่าย: นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 

นิสิต/นักศึกษา จำนวน 1,200 บาท 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 1,500 บาท 

 

ผู้เข้าร่วมฟังทั้งภายในและภายนอก: (กรณีต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน): ค่าลงทะเบียน 300 บาท

 

*หมายเหตุ: 

1. โปรดตรวจสอบจำนวนค่าลงทะเบียนก่อนการชำระเงินให้ถูกต้อง หากเกิดความผิดพลาด จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ  

2. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เบิกจ่ายกับทางส่วนงานของผู้ส่งบทความ ขอให้แจ้งรายละเอียดมาที่ อีเมล: mdte@rmutr.ac.th หากไม่มีการแจ้งรายละเอียดทางคณะดำเนินงาน MDTE จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบของทางวิทยาลัย

ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน:

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน: