HOME2

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 

(Management in Disruptive Technologies Era)”

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์