Call for papers

วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย 7 ฝ่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่  1) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 8) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Management in Disruptive Technologies Era)”  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา จ.นครปฐม ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์

Conference theme

·       Business Analytics

·       Consumer Behavior/Marketing

·       Computer and Innovation

·       Decision Modelling in Service/Manufacturing

·       Economics

·       Education

·       Engineering

·       Entrepreneurship and Venture Capital

·       Environment & Sustainability

·       Finance & Accounting

·       Human Resources Development/Management

·       Marketing/E-Commerce

·       New Products/Services Development

·       Organizational Behavior

·       Performance Measurement

·       Public Administration

·       Supply Chain/Logistics/Operations Management/Strategies

·       Technology and Innovation Management

·       Tourism

·       Public Health

 

การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission)

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๑) และประเภทของบทความ ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (mdte@rmutr.ac.th) ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word และ PDF ความยาวของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 20๐ คำ และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) ระหว่าง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คำ หรือ ระหว่าง ๑๐-12 หน้า (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างการจัดวางและกำหนดรูปแบบเนื้อหา (Template) ของบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์                                        < https://rcimcon.rcim.in.th/ ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เจ้าของผลงานเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีเจ้าของผลงานร่วมเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลงาน

ในกรณีที่ผลงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของผลงานต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอย่างน้อย หากผลงานได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้แนบสำเนาใบรับรองการผ่านการประเมิน

          ในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน และคณะทำงาน/กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุ นำเสนอผลงานด้วยตนเอง (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้) ตามวันเวลาที่กำหนด และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมจะอยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN)) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้นและตามเวลาที่ได้ระบุก่อนหน้านี้

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในเครือข่าย มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้ นักศึกษา จำนวน 1,000 บาท/ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน และอาจารย์ นักวิจัย จำนวน 1,200 บาท/ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

2. ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักที่เป็นบุคคลทั่วไป นอกเครือข่าย มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้ นักศึกษา จำนวน 1,200 บาท/ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน และอาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป จำนวน 1,500 บาท/ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

3. ผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน (กรณีต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน) ค่าลงทะเบียนท่านละ 5๐๐ บาท

4. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

·       คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

·   การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

·       รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

< https://rcimcon.rcim.in.th/> หรือที่ Email: mdte@rmutr.ac.th

·       การชำระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่บัญชี ๔๕๙๒๗๐๙๔๓ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ mdte@rmutr.ac.th (กรณีต้องการรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม กรุณาแจ้งศูนย์ประสานมาที่ โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ หรือ Email: mdte@rmutr.ac.th หากไม่มีการแจ้งทางคณะทำงานฯ จะไม่มีการแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังในทุกกรณี)

·       ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

หมายเหตุ

. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม                     (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้ 

. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

6. บทความวิจัย/วิชาการ ที่มีคุณภาพสูง มีสิทธิ์ได้รับเลือกจากผู้ประเมินบทความให้เป็นบทความวิจัย/วิชาการดีเด่น หรือชมเชยได้

 

7. ผลการพิจารณาตัดสินบทความฉบับเต็ม รวมทั้งรางวัลดีเด่นหรือรางวัลชมเชยถือเป็นที่สิ้นสุด