รางวัลการนำเสนอดีเด่น

จำนวนบทความที่ส่งเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ลำดับที่คณะ/มหาวิทยาลัยจำนวนบทความ
1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ94
2คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ5
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์107
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ4
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร17
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย3
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน14
8มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2
9มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย104
รวมจำนวนบทความ350
ปฎิเสธการรับบทความ23
รวมบทความทั้งหมด373

การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็น
ภาคบรรยาย…322…บทความ ภาคโปสเตอร์…28…บทความ และจำแนกตามสาขา ดังนี้

1สาขาบริหารธุรกิจภาคบรรยาย168บทความภาคโปสเตอร์8บทความ
2สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมภาคบรรยาย29บทความภาคโปสเตอร์9บทความ
3สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภาคบรรยาย24บทความภาคโปสเตอร์2บทความ
4สาขาการศึกษาภาคบรรยาย92บทความภาคโปสเตอร์9บทความ
5สาขาการท่องเที่ยงภาคบรรยาย7บทความภาคโปสเตอร์2บทความ