การเตรียมบทความ

บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว    

          ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนดของงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567

  

Conference theme

Business Analytics

Consumer Behavior/Marketing

Computer and Innovation

Decision Modelling in Service/Manufacturing

Economics

Education

Engineering

Entrepreneurship and Venture Capital

Environment & Sustainability

Finance & Accounting

Human Resources Development/Management

Marketing/E-Commerce

New Products/Services Development

Organizational Behavior

Performance Measurement

Public Administration

Supply Chain/Logistics/Operations Management/Strategies

Technology and Innovation Management

Tourism

Public Health

Data Science/AI

การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission) 

         ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา และประเภทของบทความ ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ               ทาง Link ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word ความยาวของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 300 คำ และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) ระหว่าง 2,000 – 3,000 คำ หรือ ระหว่าง 8-12 หน้า (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างการจัดวางและกำหนดรูปแบบเนื้อหา (Template) ของบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://rcimcon.rcim.in.th ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

        ในกรณีที่เจ้าของผลงานเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีเจ้าของผลงานร่วมเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลงาน 

        ในกรณีที่ผลงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของผลงานต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นอย่างน้อย หากผลงานได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้แนบสำเนาใบรับรองการผ่านการประเมิน 

ในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน และคณะทำงาน/กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม 

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุ นำเสนอผลงานด้วยตนเอง (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้) ตามวันเวลาที่กำหนด และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมจะอยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN)) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้นและตามเวลาที่ได้ระบุก่อนหน้านี้ 

 

 

1.โครงร่างการเขียนบทคัดย่อ

2.ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิจัย

3.ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิชาการ

4.รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม