รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

นำเสนอแบบบรรยาย

1. ขอให้ผู้นำเสนอ อัพโหลดไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอผ่านแบบฟอร์มก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

2.ให้ผู้นำเสนออัดคลิปนำเสนอผลงานของตนเองระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อใช้ในกรณีอินเตอร์เน็ตระหว่างการนำเสนอมีปัญหา

3. หากอินเตอร์เน็ตของผู้นำเสนอและของทางผู้จัดโครงการฯ ไม่เกิดปัญหาใดๆ ผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอสดทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น
แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิชาการ

4. เตรียมการนำเสนอในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5. ระยะเวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

นำเสนอแบบโปสเตอร์

1. ขอให้ผู้นำเสนอ อัพโหลดไฟล์ E-Poster และอัดคลิปนำเสนอผลงาน ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที ผ่านแบบฟอร์มก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
แบบฟอร์มนำเสนอผลงานวิชาการ (E-Poster)

2. เตรียมตอบคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564