รายละเอียดโครงการ

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6ประจำปี 2567 (MDTE 2024) หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”   ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              และเครือข่าย 7 ฝ่าย 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีความประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วมฟังทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน ให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานวิจัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน อันเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้างเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจาก  การแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการ และงานวิจัย เพื่อเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วมฟังทั้งภายในและภายนอก 

2. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน ให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานวิจัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน

 

3. กำหนดการ

วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 เปิดรับบทความพร้อมลงทะเบียน

19 เมษายน 2567 ประกาศผลการพิจารณาบทความ

24 พฤษภาคม 2567 นำเสนอผลงาน

 

หมายเหตุ: การจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม