คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดร.สุกิจ นิตินัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะกรรมการจัดงาน

ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.คมสันต์ งามขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์สุธี ลี้จงเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.สุวรรณภูมิ
อาจารย์ศศินันท์ ศาสตร์สาระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.รัตนเวลี ไม้สัก          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.ระบิล พันภัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.วรพล แวงนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

[table id=2 /]

[table id=3 /]