กำหนดการ

กำหนดการ

          วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

                   1 พฤศจิกายน 2564                เปิดรับบทความ

                   31 มีนาคม 2565                    ปิดรับบทความ

                   15 เมษายน 2565                   ปิดลงทะเบียน
                   22 เมษายน 2565                   ประกาศผลการประเมินคุณภาพบทความ

                   29 เมษายน 2565                   ปิดรับการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์
                   27 พฤษภาคม 2565                นำเสนอผลงาน

 

 

หมายเหตุ: การจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม