ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 (MDTE 2024)
หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทร: 064-968-5000, 0-2441-6067

อีเมล mdte@rmutr.ac.th